СЧЕТОВОДСТВО & ОДИТ ДРАЛЕВ предлага юридически услуги на настоящи или потенциални клиенти, свързани с отразяване на обстоятелства в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Такива са: регистрация на предприятия, промяна в обстоятелствата в партидата на предприятията, ликвидация и заличаване на предприятия, обявяване на годишни финансови отчети на предприятията и др.

        Тези услуги се предоставят изключително и само на клиенти - настоящи или потенциални!